Aanpak tekorten in de zorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt met landelijke en regionale partners aan de aanpak van arbeidsmarktvraagstukken in zorg en welzijn. De aanpak krijgt vorm in het programma  “Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn”. Prognoses van verwachte personeelstekorten en -overschotten ondersteunen de monitoring van beleid en de vormgeving van nieuw arbeidsmarktbeleid.

In het Referentiescenario wordt voor 2033 een tekort verwacht van circa 195 duizend personen in zorg en welzijn (exclusief kinderopvang). In het scenario Nieuw Beleid - waarin de effecten van een aantal recent genomen of te nemen maatregelen uit onder meer het Integraal Zorgakkoord (IZA), het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en het Regeerakkoord zijn meegenomen - komt het tekort in 2033 lager uit dan in het Referentiescenario, namelijk op bijna 190 duizend. De grootste tekorten worden verwacht in de verpleeghuiszorg en thuiszorg, maar in bijna alle branches nemen op de langere termijn de tekorten toe. Wat betreft beroepsgroepen zijn de verwachte tekorten het grootst bij verzorgenden en verpleegkundigen (mbo-, hbo- en gespecialiseerd verpleegkundigen).