Scenario's

Voor het Prognosemodel Zorg en Welzijn zijn twee corona-gerelateerde scenario’s  beschikbaar op het dashboard: het Corona-basisscenario en het Corona-tweedegolfscenario. Daarnaast zijn in de online tool nog twee ramingen beschikbaar. Een raming zonder effecten van corona (Referentieraming) en een scenario dat een beeld schets van verschuivingen in het zorggebruik (Substitutiescenario).

Referentieraming

Voor de Referentieraming is de zorgvraag bepaald op basis van demografische ontwikkelingen en andere trends die zichtbaar zijn in de realisatiecijfers tot en met 2019. De ontwikkelingen door corona zijn niet meegenomen.

Corona-basisscenario

De economische ontwikkeling  in de twee corona-gerelateerde scenario’s zijn gebaseerd op de scenario’s van het Centraal Planbureau. Voor de demografische ontwikkeling is aangesloten bij de scenario’s die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft laten ontwikkelen in het kader van de Staat van de woningmarkt. In het Corona-basisscenario is verondersteld dat de pandemie niet opnieuw opleeft en dat herinvoering van contactbeperkende maatregelen niet nodig is. Op korte termijn neemt in dit scenario het aantal geboortes af. Op middellange termijn neemt het aantal geboortes juist toe, vanwege een verondersteld inhaaleffect. Als gevolg van de pandemie en niet-verleende zorg is zowel op de korte als op de middellange termijn sprake van een hogere sterftekans. Daarnaast wordt rekening gehouden met een sterke teruggang in de internationale migratiestromen. Verder wordt uitgegaan van verzuimcijfers voor 2020 die enkele tienden van procenten hoger liggen dan in 2019. In het Corona-basisscenario wordt geen aanvullend effect op het gebied van arbeidsproductiviteit en zorggebruik verondersteld.

Corona-tweedegolfscenario

In het Corona-tweedegolfscenario wordt uitgegaan van een nieuwe coronagolf aan het eind van 2020. Deze golf zal leiden tot herinvoering van contactbeperkende maatregelen, een verhoogde druk op de ziekenhuiszorg en tot meer voorzichtigheid bij consumenten en bedrijven. Door de langere periode van economische neergang en onzekerheid is het geboorte-effect in dit scenario heftiger dan in het Corona-basisscenario. Door de tweede golf pandemie en opnieuw een periode van zorgmijding zal ook de sterfte weer toenemen. Verder wordt verondersteld dat het verzuim in diverse branches als gevolg van de tweede golf sterker zal oplopen en langer zal duren. Daarnaast zijn voor enkele branches aanvullende effecten op het zorggebruik meegenomen.

Subsitutiescenario

In de Referentieraming is substitutie al deels verwerkt in de prognose, namelijk door korte en langetermijn trends mee te nemen. In het Substitutiescenario worden de consequenties van mogelijke aanvullende substitutie zichtbaar gemaakt. Het is daarmee een 'what-if' scenario Dit scenario omvat onder andere (verdere) extramuralisering, substitutie van de 2e naar de 1e lijnszorg en ambulantisering.